മുസ്ലിം വിഭാഗം യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിൽക്കുമോ? Asianet News C Fore Election Surveyവരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ആർക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക? #KeralaElection …

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8  +  2  =